ASKO - Bruksbetingelser

Bruksbetingelser

Vi tar forbehold om feil i produktspesifikasjoner og informasjon angående produktene på www.asko.org

Bruksbegrensninger
Asko (Gorenje D.D. samt alle firmaer innenfor det samme konsernet) eller den som opprinnelig utarbeidet materialet, har opphavsretten til alt materiale som er tilgjengelig på denne hjemmesiden. Med mindre dette er angitt spesifikt, skal ikke noe av materialet kopieres, reproduseres, distribueres, gjenutgis, lastes ned, stilles ut eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte. Herunder, men ikke begrenset til elektronisk, mekanisk, fotokopiering, opptak eller på annen måte, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Asko eller opphavsrettighetshaveren. Det gis tillatelse til å vise, kopiere, distribuere og laste ned materiale på denne siden til personlig, men ikke kommersiell bruk, forutsatt at materialet ikke endres og at alle opphavsrettigheter og eiendomsangivelser opprettholdes. Denne tillatelsen opphører automatisk ved brudd på noen av disse betingelsene. Ved opphør skal ethvert nedlastet og trykt materiale straks destrueres. Det er heller ikke tillatt uten tillatelse fra Asko å kopiere noe som helst materiale på denne hjemmesiden til en annen server. Enhver uautorisert bruk av materiale på denne hjemmesiden er et brudd på loven om opphavsrett, lovene om personvern og offentliggjørelse og andre lover.

Ansvarsbegrensning
Under ingen omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til misligholdelse, kan Gorenje D.D. holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrenset til tap av data eller fortjeneste, som oppstår på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke materialene på denne siden, selv om Asko eller en av Askos autoriserte representanter er blitt informert om muligheten for slike skader. Hvis bruk av materialer fra denne hjemmesiden fører til behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr eller data, dekker brukeren selv enhver kostnad i forbindelse med dette.

Våre overføringer
Ethvert materiale eller informasjon som overføres eller sendes til denne hjemmesiden, ansett måte, blir behandlet som ikke-fortrolig og uten eiendomsrett, og kan anvendes av Asko eller dets søsterselskaper til ethvert formål, herunder, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring. Unntatt fra dette er imidlertid alle personlige data som stilles til rådighet for Asko, disse vil bli håndtert fortrolig i overensstemmelse med Askos nettregistreringspolitikk. Du har ikke tillatelse til å sende eller overføre noen som helst form for ulovlige materialer, herunder opprørsmateriale, propaganda mot en nasjonal eller etnisk gruppe, barnepornografi, ulovlig beskrivelse av vold og tydelig krenkelse av opphavsrett eller noe som helst annet materiale til eller fra denne hjemmeside, som kan gi anledning til sivil- eller strafferettsling ansvar i henhold til gjeldende lovgivning.

Endring av bruksbetingelser
Asko kan til enhver tid endre disse bruksbetingelsene ved å oppdatere denne teksten.

Ethvert krav i forhold til ved bruk av denne hjemmesiden og materialene den inneholder, er underlagt dansk lov.

Share